राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्पत्ति विवरण दर्ता गरेपछि प्रविष्टि गर्ने सफटवेयर, संघीय तह,