राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पति विवरण २०७६/७७, स्थानीय तह,