राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पति विवरण २०७५/७६, स्थानीय तह,